doprava zdarma od 150 € v D | Možný sběr | od roku 2009 | Přeprava s DHL po celém světě!

+ 16 % less for non EU delivery + german tax free + 16 % discount for swiss, USA, UK and more + Attention maybe you must pay import sales tax

Ochrana dat

! PRODEJ POUZE DOSPĚLÝM!
Registrace podle § 9 VerpackG:Inn and out GmbH & Co.KG jako výrobce obalů, který podléhá systémové účasti, registrační číslo DE4670314582980. U duálního systému Zentek KN500009584 ve smyslu § 7 odst. 1 písm1 VerpackG má licenci k plnění povinností v souladu se zákonem. Prodej našich produktů na této platformě probíhá v právním smyslu jako podnikatel.

1Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránkuOsobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikovániPodrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webuJejich kontaktní údaje najdete v tiráži tohoto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíteTo může být zBnakládat s údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránkuJedná se především o technické údaje (napřBinternetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky)Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chybDalší údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajůMáte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajůPokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolatMáte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajůDále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnocenoTo se provádí především pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster)Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostiteleTo může být vAIP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístup na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění jeho povinností plnění a bude se řídit našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávky.

3Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážněS vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údajeOsobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikovániToto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používámeVysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (napřBpři komunikaci prostřednictvím e-mailu) mohou mít bezpečnostní mezeryÚplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Inn and out GmbH & CoKG
Arthur-Hoffmann-Str73
04275 Lipsko

Markus Höffner

Telefon:0341 3069177
E-mail:info@inn-out.de


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými odpovídá za účely a prostředky zpracování osobních údajů (např.Bjména, e-mailové adresy atdÄ.) rozhoduje.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasemSouhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolatStačí nám neformální zpráva e-mailemZákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (čl21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL6 ABS1 LITE NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍPŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮPOKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKY PODLE ČL.21 ABS1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMIPOKUD BUDETE NÁMIT, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL.21 ABS2 GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušeníPrávo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátuPokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL neboTLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL resp.TLS šifrováníŠifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud SSL respPokud je aktivováno šifrování TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud po uzavření úplatné smlouvy vznikne povinnost sdělit nám své platební údaje (napřBčíslo účtu pro povolení inkasa), jsou tyto údaje vyžadovány pro zpracování platby.

Platební transakce obvyklými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo SSLTLS připojeníŠifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a popř.právo na opravu nebo vymazání těchto údajůMáte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajůMůžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tirážiPrávo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovaliPo dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud vznesete námitky podle čl21 odst. 1 písm1 GDPR je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmyDokud není zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálůProvozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4Sběr dat na tomto webu

cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízeníJsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (cookies relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie).Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažouTrvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran).Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby třetí strany (napřCookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkceČetné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (napřfunkce nákupního košíku nebo zobrazování videí)Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, např.Bpro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webu (napřSoubory cookie pro měření návštěvnosti webu) jsou vyžadovány na základě čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR, pokud není dán jiný právní základProvozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služebPokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl6 odst. 1 písm1 litGDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížečePokud jsou cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřebypožádat o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předáváTyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRProvozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazůTyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatřeníVe všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl6 odst. 1 písm1 litGDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel pro uchovávání dat (např.Bpo zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavkuTyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatřeníVe všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl6 odst. 1 písm1 litGDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat (např.Bpo zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace na tomto webu

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a využívat další funkce na této stránceÚdaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovaliPovinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahuV opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a popř.zahájit další smlouvy (čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazányZákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5Analytické nástroje a reklama

Facebook pixely

Tento web používá k měření konverzí pixel akce návštěvníka z FacebookuPoskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrskoPodle Facebooku se ale shromážděná data předávají i do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků webu poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na FacebookuTo umožňuje vyhodnotit efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživateleÚdaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook mohl údaje používat pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání údajů Facebooku .To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo FacebookToto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Použití Facebook pixelů je založeno na čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRProvozovatel webu má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních sítíPokud byl požadován odpovídající souhlas (napřBsouhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat Facebooku:https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Můžete také deaktivovat funkci remarketingu „Vlastní publikum“ v sekci Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenChcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu z Facebooku deaktivovat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

6pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontůPísma Google se instalují lokálněNeexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní APIPoskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresuTyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládajíPoskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkáchTo představuje oprávněný zájem ve smyslu čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRPokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vznik, návrh obsahu nebo změnu právního vztahu (údaje o inventáři)Děje se tak na základě čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatřeníOsobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl využívat službu nebo účtovat uživateli.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahuZákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například společnosti pověřené dodáním zboží nebo bance odpovědné za zpracování platbyK dalšímu přenosu dat nedochází resppouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasiliVaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například bance odpovědné za zpracování plateb.

K dalšímu přenosu dat nedochází resppouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasiliVaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

PayPal

Na tomto webu nabízíme mjplatba přes PayPalPoskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Pokud zvolíte platbu přes PayPal, platební údaje, které zadáte, budou odeslány na PayPal.

Přenos vašich údajů společnosti PayPal probíhá na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR (souhlas) a čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování údajů.

Klarna

Na tomto webu nabízíme mjplatba pomocí služeb KlarnaPoskytovatelem je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“).

Klarna nabízí různé možnosti platby (napřBkoupě na splátky)Pokud se rozhodnete platit pomocí Klarna (řešení pokladny Klarna), bude od vás Klarna shromažďovat různé osobní údajePodrobnosti o tom si můžete přečíst v prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem:https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna používá soubory cookie k optimalizaci používání pokladního řešení KlarnaOptimalizace pokladního řešení představuje oprávněný zájem ve smyslu čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRCookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a nezpůsobují žádné škodyZůstanou ve vašem zařízení, dokud je nesmažetePodrobnosti o používání souborů cookie Klarna naleznete na následujícím odkazu:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Předávání vašich údajů společnosti Klarna probíhá na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR (souhlas) a čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování údajů.

Okamžitý bankovní převod

Na tomto webu nabízíme mjplatba přes"Sofortüberweisung".Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“).

Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Pokud jste se rozhodli použít platební metodu „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se mohou přihlásit k vašemu účtu online bankovnictví.Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi zaslaného TANNásledně nám obratem zašle potvrzení transakcePo přihlášení jsou automaticky kontrolovány vaše tržby, úvěrový limit kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zůstatky.

Kromě PIN a TAN jsou společnosti Sofort GmbH předány platební údaje, které zadáte, a osobní údajeVaše osobní údaje jsou vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a příp.další údaje potřebné pro zpracování platbyPředání těchto údajů je nezbytné pro zjištění vaší identity bez pochybností a pro zabránění pokusům o podvod.

Předání vašich údajů společnosti Sofort GmbH probíhá na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR (souhlas) a čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování údajů.

Podrobnosti o platbě s okamžitým převodem naleznete na následujících odkazech:https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/ .

Paydirect

Na tomto webu nabízíme mjplatba přes PaydirektPoskytovatelem této platební služby je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „Paydirekt“).

Pokud provádíte platbu pomocí Paydirekt, Paydirekt shromažďuje různé transakční údaje a předává je bance, u které jste registrováni u Paydirekt.Kromě údajů potřebných pro platbu může Paydirekt také shromažďovatdalší údaje jako napřBDodací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíku.

Paydirekt poté autentizuje transakci pomocí autentizační procedury uložené v bance pro tento účelČástka platby bude následně převedena z vašeho účtu na náš účetAni my, ani třetí strany nemáme přístup k údajům o vašem účtu.

Předání vašich údajů společnosti Paydirekt probíhá na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR (souhlas) a čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování údajů.

Podrobnosti o platbě pomocí Paydirekt naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a ustanoveních o ochraně údajů Paydirekt na:https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

AUSGEZEICHNET.ORG