Doprava zdarma od 150 € v DE a EU od 9,99 € | od roku 2009 | DHL doručení po celém světě!

+ 16 % less for non EU delivery + german tax free + 16 % discount for swiss, USA, UK and more + Attention maybe you must pay import sales tax

Ochrana nezletilých

VĚKOVÉ OVĚŘENÍ PRO OCHRANU MLÁDEŽE (Ochrana nezletilých)

 Potvrďte prosím svůj VĚK, nejlépe pomocí zákaznického účtu!!

Abyste mohli koupit alkohol v obchodě, musí vám být alespoň 18 let. Níže jsme přidali výňatek ze zákona o ochraně mládeže, který visí v obchodech. Ale co nákup online?
Bohužel ještě nebyla definitivně přijata. Proto se to snažíme zajistit, jak je to technicky možné. Ale určitě si musíme být jisti, že vy nejméně 18 let jsou.
Z tohoto důvodu musíte při zakládání zákaznického účtu jednou prokázat, že jste plnoletí. Pokud nakupujete jako host, musíte tento proces pokaždé opakovat. Naštěstí to lze udělat velmi rychle.

Naše dodávky jsou prováděny s věkovou kontrolou DHL 18 let!

Zákon o ochraně mládeže (JuSchG) od 1. ledna 2018
Výňatek ze zákona ze dne 23. července 2002 (Federal Law Gazette I s. 2730), naposledy pozměněný článkem 11 zákona ze dne 10. března 2017 (Federal Law Gazette I s. 420)

§ 1 Definice
(Výňatek) (1) Pro účely tohoto zákona 1. dětmi jsou osoby, které ještě nemají 14 let, 2. dospívající jsou osoby, které mají 14, ale ještě ne 18 let, 3. je osoba ve vazbě, která je sám nebo společně s jinou osobou v souladu s ustanovením německého občanského zákoníku, osobní vazba je oprávněn, 4. je rodičovství člověk, každá osoba starší 18 let, pokud on nebo ona vykonává pedagogické činnosti trvale nebo dočasně na základem smlouvy s osobou s vazbě, nebo pokud se jedná o dítě nebo mladý člověk osoba v rámci výcviku nebo sociální péče o mládež.

§ 4 restaurace
(1) Dětem a dospívajícím mladším 16 let může být povolen pobyt v restauracích pouze v případě, že jsou doprovázeny osobou ve vazbě nebo rodičem nebo pokud mají jídlo nebo pití mezi 5:00 a 23:00. Dospívajícím ve věku od 16 let nemusí být povoleno pobývat v restauracích mezi půlnocí a pátou hodinou ráno, aniž by je doprovázela osoba ve vazbě nebo rodičovský úředník. (2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud se děti nebo mladí lidé účastní akce pořádané uznanou organizací blahobytu mládeže nebo cestují. (3) Dětem a mladým lidem nemusí být umožněno pobývat v restauracích provozovaných jako noční bary nebo noční kluby a ve srovnatelných zábavních zařízeních. (4) Příslušný orgán může povolit výjimky z odstavce 1.

§ 5 tanečních akcí
(1) Dětem a dospívajícím do 16 let a dospívajícím od 16 let nesmí být umožněno účastnit se veřejných tanečních akcí bez doprovodu osoby ve vazbě nebo zákonného zástupce až do půlnoci. (2) Bez ohledu na odstavec 1 může být povoleno přítomnost dětí do 22:00 a mladých lidí do 16 let do půlnoci, pokud taneční akci provádí uznaná organizace blahobytu mládeže nebo je využívána k umělecké činnosti nebo k údržbě cel. (3) Příslušný orgán může povolit výjimky.

§ 6 zábavních arkád,
Hazardní hry (1) Děti a mladí lidé nesmějí být přítomni ve veřejných hernách nebo podobných místnostech primárně používaných k hraní. (2) Děti a mladí lidé se mohou účastnit her pouze s možností veřejného zisku na lidových slavnostech, puškových slavnostech, výročních trzích, zvláštních trzích nebo podobných akcích a pouze za podmínky, že se zisk skládá ze zboží nízké hodnoty .
§ 7 Akce a společnosti škodlivé pro mladé lidi
Pokud veřejná akce nebo obchodní podnik představuje hrozbu pro tělesné, duševní nebo emoční blaho dětí nebo dospívajících, může příslušný orgán nařídit, aby organizátor nebo podnikatel nemohl dovolit přítomnost dětí a dospívajících. Objednávka může obsahovat věková omezení, časová omezení nebo jiné požadavky, pokud to vylučuje nebo významně snižuje riziko.

§ 8 Místa ohrožující nezletilé
Pokud se dítě nebo mladý člověk nachází na místě, kde mu hrozí bezprostřední nebezpečí pro jejich tělesné, duševní nebo emoční zdraví, musí příslušný orgán nebo subjekt přijmout opatření nezbytná k odvrácení nebezpečí. Je-li to nutné, musí 1. přimět dítě nebo mladistvého opustit místo, 2. přivést je k zákonnému zástupci ve smyslu 7 odst. 1 č. 6 osmé knihy zákoníku sociálního zabezpečení, nebo pokud ne zákonný zástupce může být dosaženo, s podáváním péči o mládež sociálního úřadu. V obtížných případech musí příslušný orgán nebo subjekt informovat úřad pro péči o mládež o místě, které je pro nezletilé škodlivé. 9 Alkoholické nápojee
(1) V restauracích, prodejnách nebo jinak na veřejnosti: 1. je povoleno dětem pivo, víno, nápoje podobné vínu nebo sektu nebo směsi piva, vína, nápoje podobné vínu nebo sektu s nealkoholickými nápoji a mladí lidé ve věku do 16, 2. ostatních alkoholických nápojů nebo potravin, které obsahují jiné alkoholické nápoje ve více než malé množství nejsou ani podáván dětem a mladistvým, ani nesmí být dovoleno konzumovat. (2) Odstavec 1 číslo 1 se nepoužije, pokud jsou mladí lidé v doprovodu osoby ve vazbě. (3) Alkoholické nápoje nesmí být nabízeny na veřejnosti v prodejních automatech. To neplatí, pokud je stroj 1. umístěn na místě nepřístupném dětem a mladým lidem nebo 2. umístěn v komerčně využívané místnosti a je zajištěno technickými zařízeními nebo neustálým dohledem, že děti a mladí lidé nemohou vydávat alkoholické nápoje . 20 č. 1 zákona o stravování zůstává nedotčeno. (4) Sladké nápoje obsahující alkohol ve smyslu 1 odst. 2 a 3 zákona o dani z alkoholu mohou být uváděny na trh pro komerční účely pouze s upozorněním „Prodej osobám mladším 18 let, 9 Zákon o ochraně mládeže ". Tato poznámka se má na předbalení objevit ve stejném písmu, velikosti a barvě jako název značky nebo fantasy, nebo, není-li k dispozici, v obchodním popisu a na přední etiketě lahví.n.

§ 10 kouření na veřejnosti,
Tabákové výrobky (1) Tabákové výrobky a jiné výrobky obsahující nikotin a jejich obaly nesmějí být dávány dětem a dospívajícím v restauracích, prodejnách nebo jinak, ani jim nesmí být dovoleno kouřit nebo konzumovat výrobky obsahující nikotin. (2) Tabákové výrobky a jiné výrobky obsahující nikotin a jejich obaly nesmí být nabízeny v prodejních automatech na veřejnosti. To neplatí, pokud je stroj 1. umístěn na místě nepřístupném dětem a mladým lidem nebo 2. jsou používána technická zařízení nebo neustálý dohled, aby děti a mladí lidé nemohli odstranit tabákové výrobky a jiné výrobky obsahující nikotin a jejich kontejnery. (3) Tabákové výrobky a jiné výrobky obsahující nikotin a jejich obaly nesmějí být dětem a dospívajícím nabízeny poštou nebo dávány dětem a dospívajícím poštou.
(4) Odstavce 1 až 3 se rovněž vztahují na výrobky neobsahující nikotin, jako jsou elektronické cigarety nebo elektronické shishy, ve kterých se kapalina odpařuje elektronickým topným tělesem a výsledné aerosoly se vdechují ústy, jakož i na jejich kontejnery.
§ 11 filmových událostí
(1) Dětem a dospívajícím může být povoleno účastnit se veřejných filmových akcí, pouze pokud byly filmy schváleny k uvedení před nimi nejvyšším státním orgánem nebo organizací dobrovolné samoregulace v rámci postupu podle 14 odst. . 6 nebo jsou-li informace, se jedná o instrukce a vzdělávací filmy, které jsou označeny od poskytovatele s „informační program“ nebo „vzdělávací program“. (2) Bez ohledu na odstavec 1 může být na veřejných filmových událostech povolena přítomnost filmů, které jsou schváleny a označeny pro děti a mládež od dvanácti let, i dětem od šesti let, pokud jsou v doprovodu osoby ve vazbě . (3) Aniž jsou dotčeny požadavky odstavce 1, může být účast na veřejných filmových akcích povolena pouze v doprovodu osoby ve vazbě nebo rodičovského úředníka 1. děti do šesti let, 2. děti od šesti let, pokud screening je více než po 8 hodin, 3. dospívajícím do 16 let věku, je-li konce výkonu po 10 hod, 4. dospívajících ve věku 16 let, pokud jsou konce výkonu po 12 hod (4) Odstavce 1 až 3 se vztahují na veřejné promítání filmů bez ohledu na typ záznamu a přehrávání. Vztahují se také na reklamy a doprovodné programy. Nevztahují se na filmy, které jsou vyráběny pro nekomerční účely, pokud nejsou komerčně využívány. (5) Reklamní filmy nebo reklamní programy, které propagují tabákové výrobky nebo alkoholické nápoje, mohou být uvedeny bez ohledu na požadavky odstavců 1 až 4 až po 18:00.
§ 12 nosičů obrázků s filmy nebo hrami
(1) Předem nahrané videokazety a další datové nosiče (obrazové nosiče), které jsou vhodné pro distribuci a které jsou naprogramovány pro přehrávání na filmových nebo herních zařízeních nebo zařízeních na obrazovce, mohou být dítěti nebo dospívající osobě zpřístupněny, pouze pokud jsou tyto programy schválena nejvyšším státním orgánem úrovni nebo z organizace dobrovolné samoregulace v rámci postupu podle 14 odst. 6 byly schváleny a označeny pro jejich věkovou skupinu, nebo pokud se jedná o informace, pokyny a výukových programů, které jsou označeny poskytovatele s „informační program“ nebo „výukového programu“ jsou. (2) Označení podle odstavce 1 musí být na nosiči obrazu a obálce vyznačeno jasně viditelným znakem. Symbol musí být umístěn na přední straně obálky vlevo dole na ploše nejméně 1 200 čtverečních milimetrů a nosič obrazu na ploše nejméně 250 milimetrů čtverečních. Nejvyšší státní orgán může 1. poskytnout podrobnosti o obsahu, velikosti, tvaru, barvě a připevnění znaků a 2. schválit výjimky pro jejich připevnění na nosič obrázku nebo na obálku. 3. Poskytovatelé telemédií, kteří distribuují filmy, filmové a herní programy, musí ve své nabídce jasně označit přítomnost označení. (3) Nosiče obrázků, které nejsou označeny poskytovatelem nebo označeny „Žádným propuštěním mládeže“ podle 14 odst. 2 nejvyšším státním orgánem nebo organizací dobrovolné samoregulace v rámci postupu podle 14 odst. 2 6 nebo podle 14 odst. nenabídl, zpřístupněny nebo jinak zpřístupněny dítěti nebo dospívajícího člověka, 2. nejsou nabízeny nebo zpřístupněné v maloobchodních prodejen mimo pracovní prostor, ve stáncích nebo jiných prodejních místech, které zákazníci obvykle nemají vstupovat , nebo nabízeny nebo zpřístupňovány poštovní objednávkou. (4) Prodejní automaty na výdej nosičů zaznamenaného obrazu mohou být 1. umístěny na veřejných dopravních plochách přístupných dětem nebo mladým lidem, 2. mimo komerčně nebo jinak odborně nebo komerčně využívané místnosti, nebo 3. v jejich nekontrolovaných vchodech, předsíně či chodby, pokud výlučně fotografie nosiče označeny v souladu s § 14 2 No. 1 až 4 jsou nabízeny i technická preventivní opatření zajistí, že nebudou používány u dětí a mladých lidí, za jejichž věkové skupině jejich programy nejsou schváleny v souladu s 14 odstavce 2 Ne. 1 až 4 může. (5) Nosiče obrázků, které obsahují výňatky z filmových a herních programů, mohou být na rozdíl od odstavců 1 a 3 distribuovány ve spojení s periodickými publikacemi, pouze pokud jim je poskytnuto oznámení od poskytovatele, které jasně uvádí, že organizace dobrovolných Sebehodnocení zjistilo, že tyto výtažky neobsahují žádné poškození mládeže. Oznámení musí být před distribucí připojeno k periodickému zveřejnění i na nosič obrazu se zřetelně viditelným znakem. Odstavce 2 věty 1 až 3 se použijí obdobně. Nejvyšší státní orgán pro jednotlivé poskytovatele může povolení podle věty 1 vyloučit.eßen.
§ 13 Zařízení videohry (1) Dětem a dospívajícím může být povoleno hrát pouze na elektronických zařízeních videohry bez možnosti výhry, které jsou veřejně nastaveny, aniž by je doprovázela osoba ve vazbě nebo zákonný zástupce, pokud jsou programy schváleny nejvyšší státní orgán nebo organizace dobrovolné samoregulace jako součást postupu podle 14 odst. 6 byly schváleny a označeny pro jejich věkovou skupinu, nebo pokud se jedná o tyto informace, návody a výukové programy, které jsou označeny od poskytovatele s „informační program“ nebo „výukový program“. (2) Elektronická zařízení pro videohry mohou být 1. umístěna na veřejných komunikačních plochách přístupných dětem nebo mladým lidem, 2. mimo komerčně nebo jinak profesionálně nebo komerčně využívané místnosti nebo 3. v nekontrolovaných vchodech, vestibulech nebo chodbách, pouze pokud jsou jejich programy jsou určeny pro děti schváleny a označeny od šesti let věku nebo s označením „Informace o programu“ nebo „výukového programu“ v souladu s 14 odstavce 7. (3) Na připojování označení k videohrám se přiměřeně vztahuje 12 odst. 2 věty 1 až 3. 28 Správní pokuty (výňatek) (5) Správní delikt může být potrestán pokutou až do výše padesáti tisíc eur.den.

AUSGEZEICHNET.ORG